DODATKOWE ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM

mgr Joanna Homel

Tyflopedagog

Opis:

mgr Joanna Homel - oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada 16 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, ze sprzężoną niepełnosprawnością. Specjalizuje się w terapii i rehabilitacji widzenia osób słabowidzących, niewidomych oraz z różnymi dysfunkcjami wzrokowymi. Wspiera rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wprowadza dzieci niewidome w świat Brajla. Zajmuje się diagnozą, terapią i wsparciem osób z różnymi potrzebami rozwojowymi. Z myślą o swoich podopiecznych tworzy różne pomoce terapeutyczne, książeczki edukacyjne, zabawki sensoryczne.


Studia podyplomowe:

 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Edukacja elementarna -wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Dotychczas ukończyła szkolenia i kursy:

 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Podstawy ortoptyki –zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa
 • Rehabilitacja wzroku słabowidzących
 • Diagnoza funkcjonalna widzenia
 • Anatomia i patofizjologia oka.Terapia niedowidzenia jednostronnego i dwustronnego
 • KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Program Rozwoju Komunikacji- MAKATON
 • Język migowy– I i II stopień
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień
 • Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zajęcia i zabawy o charakterze arteterapeutycznym
 • Zabawa dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako wyzwanie terapeutyczne
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Trening umiejętności społecznych

Konferencje naukowe:

 • Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia
 • Interdyscyplinarność we wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprężoną niepełnosprawnością
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Integracja sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój -wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia
 • Dziecko z zaburzonym słuchem centralnym i neuropatią słuchową
 • Widzenie w podeszłym wieku

Galeria: